O projektu

Projekt „PROJEKT ZAŠTITE OD POPLAVA GRADA OGULINA“ sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Projekt je lociran u RH, Karlovačka županija, administrativno područje grada Ogulina. Cilj projekta je smanjenje poplavnog rizika, odnosno poboljšanje sustava obrane od poplava grada Ogulina.

U postojećem stanju grad Ogulin je izložen učestalim poplavnim događajima uslijed velikih voda rijeke Gornje Dobre. U zadnjih 15 godina je zabilježeno ukupno desetak poplavnih događaja s raznim stupnjevima materijalne štete, generirajući prosječno godišnju štetu od 102 milijuna kuna u kućanstvima i industriji.

Ovim projektom će se povećati stupanj sigurnosti grada Ogulina od poplavnih događaja. Navedeno se planira provesti:

  1. Izgradnjom retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom postojeće željezničke pruge Zagreb-Rijeka, zaštitom okolnih ribnjaka te izmještanjem infrastrukture (vodoopskrba, elektroenergetske instalacije, prometnica)
  2. Mjerama čišćenja Đulinog ponora
  3. Pripremom studijske i projektne dokumentacije za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina 2“.
 
 

Naziv korisnika

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara
220, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta

186.192.281,00 kuna
(uključujući PDV)

EU sufinanciranje projekta

158.263.438,85 kuna
(uključujući PDV)

Razdoblje provedbe projekta

1. siječnja 2014. –
31. prosinca 2023.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 186.192.281,00 kuna (uključujući PDV).

Kao rezultat predloženog projekta, potencijalna šteta od poplava za manje ekstremne događaje (poplave s povratnim razdobljem 2 do 5 godina) smanjit će se od 70% do 80%. Za srednje poplavnedogađaje (10 i 25 godina), potencijalna šteta smanjit će se na 50%, dok se za ekstremnije događaje (100 godina) smanjuje oko 20%.

Nakon završetka projekta osigurana je njegova održivost s obzirom na to da prijavitelj, Hrvatske vode, posjeduje iskustvo u održavanju i upravljanju ovim tipom infrastrukture.

Ovim projektom se također kroz smanjenje rizika od poplava potiče rast i promicanje ekološke i socioekonomske održivosti u kontinentalnom području

Izgradnjom objekata kojima se smanjuje rizik od poplava, ali i daljnjim planiranjem sustava zaštite od poplava šireg područja grada Ogulina doći će do poboljšanja uvjeta života, ali i do poboljšanja osnovnih uvjeta za rast i razvoj gospodarstva predmetnog područja.